Flere og flere virksomheder mødes med krav om garanti som naturligt led i samarbejde

Mange virksomheder mødes i forskellige sammenhænge med et krav om at skulle stille garanti i forbindelse med deres aktiviteter. Det er helt naturligt, at en kunde eller modpart ønsker sikkerhed for den økonomiske risiko vedkommende løber i forbindelse med forskellige typer af forhold og kontrakter.  

Garantistillelse anvendes i stort omfang indenfor byggebranchen og visse dele af den ordreproducerende industri hvor en bygherre eller køber ønsker at afdække det tab der kan opstå hvis der ikke leveres i henhold til det der er aftalt. 

Men også i andre forhold kan man mødes med krav om at skulle stille garanti. F.eks skal der i visse forhold stilles garantier overfor det myndighederne i forbindelse med import og eksport af varer.


Hvad er det vigtige i forbindelse med garantistillelse?

Behovet for garantistillelse opstår ofte i forbindelse med indgåelsen af kontrakter og transaktioner, som kan være både store og komplekse. Det er derfor vigtigt, at du vælger den garant, som har den nødvendige ekspertise og erfaring til at håndtere din situation eller scenarie.

Det er også helt afgørende, at din garant har den fornødne økonomiske kvalitet, således at garantien kan accepteres af din modpart (beneficianten). 

Det den rette garantiforsikring giver dig

En garanti kan stilles af en bank eller af et forsikringsselskab, som har licens til denne type af aktivitet. Traditionelt har bankerne haft garantistillelse som en naturlig del af deres virkeområde, men flere og flere erhvervsvirksomheder har fået øjnene op for de fordele der er forbundet med at anvende forsikringsgarantier som alternativ. De vigtigste af disse fordele er:

  • Du belaster ikke dit engagement i banken med værdien af dine garantiforpligtelser.
  • Prisen på en forsikringsgaranti er ofte konkurrencedygtig i forhold til en garanti udstedt af en bank.
  • De forsikringsselskaber som udsteder garantier gør oftest dette som led i deres kerneaktivitet. De har derfor stor ekspertise på dette område, og særdeles velfungerende systemer og forretningsgange.

Oversigt over de typiske garantier som kræves af samarbejdspartnere

Der findes flere forskellige typer af garantier, som hver især dækker hver deres situation og forhold. Nogle af de mest almindelige er:

-Arbejdsgaranti
-Tilbudsgaranti
-Leverancegaranti
-Betalingsgaranti
-Forudbetalingsgaranti
-Toldgaranti
-EU-garanti

Arbejdsgaranti

Anvendes i forbindelse med byggeprojekter hvor en entreprenør bliver bedt om at stille en garanti overfor en bygherre. En arbejdsgaranti følger oftest et på forhånd fastlagt regelsæt – AB18 (tidligere AB92) – som er vedtaget mellem byggebranchens parter som fast standard. Garantien dækker de eventuelle meromkostninger, en bygherre vil få, i det tilfælde at entreprenøren ikke kan levere arbejdet som aftalt. 

Arbejdsgarantier kan på samme måde anvendes i forhold hvor en underentreprenør er forpligtet til at levere et bestemt stykke arbejde overfor en hovedentreprenør.

En arbejdsgaranti stilles typisk på 15% af entreprisesummen.

Tilbudsgaranti – sikkerhed i licitationer

Anvendes i situationer, hvor man byder på et projekt eller opgave – oftest i forbindelse med licitationer. Garantien tjener til at sikre, at man kan overholde sine forpligtelser og levere i overensstemmelse med det tilbud, man har afgivet, hvis man vinder licitationen. Herudover tjener tilbudsgarantien til at sikre, at man er i stand til at stille de fornødne arbejdsgarantier, når arbejdet går i gang.  Såfremt man bliver fravalgt i licitationen, bortfalder garantien.

Leverancegaranti – hvis sælger ikke leverer

Anvendes i den ordreproducerende industri, og dækker en køber for det tab der kan opstå hvis en leverandør ikke leverer i henhold til kontrakt enten ved konkurs eller mangelfuld levering. Garantien dækker færdiggørelse eller afhjælpning af mangler.

En leverancegaranti stilles typisk på 10-20% af kontraktsummen.

Betalingsgaranti

Anvendes i mange forskellige sammenhænge, og er enkelt fortalt en sikring af en virksomheds betalingsforpligtelse overfor en anden part. Det kan være:

  • en handelstransaktion hvor sælger ønsker at sikre sin betaling fra køber, 
  • en udlejer som ønsker at sikre betaling af husleje fra lejetager,
  • et alternativ til deponering i forskellige forhold
  • forskellige former for forpligtelser overfor det offentlige.

Forudbetalingsgaranti – når sælger kræver betaling up front

Kan anvendes i forhold, hvor en sælger kræver hel eller delvis forudbetaling af en vare eller tjenesteydelse fra køber. Garantien sikrer, at køber får sin forudbetaling tilbage i det tilfælde, hvor sælger ikke kan levere som aftalt. 

Toldgaranti

Anvendes i forbindelse med eksport af varer til lande udenfor EU. Garantien stilles overfor SKAT, og dækker at eksportøren afregner de lovpligtige skatter og afgifter til SKAT.

EU-garanti

En betalingsgaranti som udstedes overfor Direktoratet for FødevareErhverv. Typisk i forbindelse med køb af landbrugsprodukter fra EU’s overskudslagre. I de tilfælde hvor varerne er subsidieret med henblik på videresalg udenfor EU, dækker garantien også tilbagebetaling af subsidierne, såfremt det senere viser sig, at varerne blev solgt indenfor EU.

Få hjælp af Ensures uvildige ekspert

Hos Ensure ved vi hen hel del om de udfordringer, som virksomhederne står overfor i forbindelse med krav om garantistillelse. Vi er klædt på til at tage rollen som din rådgiver og sparringspartner i disse forhold, og vi forstår at navigere i markedet for at finde den løsning, som bedst adresserer dine udfordringer og forhold bedst muligt.

Kontakt vores specialister

Sjælland

Kontakt os

Kontaktoplysninger

Ensure Pension
Tlf. +45 5195 5000

Ensure Forsikring
Sjælland: Tlf. +45 9290 9090
Jylland: Tlf. +45 7022 4464
Fyn: Tlf. +45 7022 4464